استفاده از روش ورشکستگی در کاهش منازعات منابع آب زیرزمینی و طرح تعادل‌بخشی آبخوان (مطالعه موردی: آبخوان حاجی‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

در دهه‌های اخیر، افزایش نیازهای آبی در ایران منجر به برداشت بیش از حد آب، به ویژه آب زیرزمینی شده‌است لذا مدیریت آب زیرزمینی و برداشت‌ها باید طوری باشد که علاوه بر رفع نیاز مصرف‌کنندگان و رسیدن به نفع عادلانه، پایداری آبخوان و نیاز آیندگان نیز مور توجه قرار گیرد. این تحقیق با هدف مدیریت و کاهش برداشت از آبخوان حاجی‌آباد واقع در استان هرمزگان انجام شده‌است. ابتدا مدل جریان آب زیرزمینی به وسیله نرم‌افزار MODFLOW شبیه‌سازی و صحت‌سنجی شده سپس با استفاده از روش همکارانه (روش ورشکستگی)، مقادیر جدید برداشت آبخوان محاسبه گردید و این مقادیر به مدل شبیه‌سازی وارد و نتایج آن با وضع موجود مقایسه گردید. در این پژوهش از 5 روش ورشکستگی نسبی(P)، ورشکستگی مقید به سود یکسان(CEA)، ورشکستگی مقید به ضرر یکسان(CEL)، تالمود (Talmud) و پینایل (Piniles) به منظور مدیریت برداشت چاههای بهره‌برداری استفاده شده‌است. مقادیر برداشت سالانه چاههای بهره‌برداری از آبخوان به عنوان تقاضای ذینفعان و مقدار تغذیه آب زیرزمینی محاسبه‌شده توسط مدل شبیه‌سازی در هر پلیگون به عنوان مقدار آب موجود است. در این 5 روش مقادیر سطح آب زیرزمینی آبخوان افزایش و وضعیت کلی آبخوان بهبود نسبتا خوبی داشته‌است. در نهایت شاخص پایداری ورشکستگی (BASI) برای 5 روش محاسبه و مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bankruptcy Method in Reduction of Groundwater Resources conflicts and Aquifer Balancing (Case Study: Haji Abad Aquifer)

نویسندگان [English]

  • Mona Jamalomidi 1
  • Ali Moridi 2
1 Master student of water resources management and engineering, Water Resources Engineering Department, Civil, Water and Environmental Engineering Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent decades, increasing water demand in Iran has resulted in excessive water usage, specially groundwater. Due to the increase in aquifer water usage, groundwater management should considerate to meet consumers needs and achieving a fair benefit in addition aquifer sustainability and future needs. This study aimed to manage and reduce water usage of Haji Abad aquifer in Hormozgan province. first, Groundwater simulation model was calibrated and validated by MODFLOW software and then, the new operation wells discharge values were calculated by using the cooperative method (bankruptcy) and these values were entered into the simulation model and the results were compared with the current situation. In this study, five bankruptcy methods proportional (P), Constrained Equal Award (CEA), Constrained Equal Loss (CEL), Talmud (Tal) and Piniles (Pin) are used to manage operation wells discharge, The annual discharge values of the operation wells are claimer demand and the amount of groundwater recharge which calculated by the simulation model in each polygon are the available water. In these five methods, groundwater head increased and overall aquifer status improved relatively well. Finally, the Bankruptcy Allocation stability index (BASI) for five methods was calculated and compared.compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MODFLOW
  • Bankruptcy Method
  • Groundwater sustainable development
  • Cooperative method