ارزیابی و شبیه‌سازی ردپای آب محصولات کشاورزی در اقلیم‌های مختلف ایران با لحاظ سناریوهای تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی آب و خاک

2 هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 هیات علمی گروه آب دانشگاه ارومیه

4 موسسه تحقیقات پنبه کشور/سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

 
پدیده تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالش­های زیست محیطی است که بر روی منابع پایه از جمله منابع آب تأثیرات بسزایی دارد، لذا ارزیابی این پدیده و پیش‌بینی تأثیر آن بر محیط زیست،  منابع زیست محیطی، کشاورزی و منابع آبی، امری لازم و ضروری است. در این تحقیق، به شبیه‌سازی پارامترهای اقلیمی  با مدل گردش عمومی جوی اقیانوسی GFDL-CM3 تحت دو سناریوی پرکاربردRCP4.5  و RCP8.5 در دو دوره زمانی 2040-2021 و 2060-2041 در شش اقلیم مختلف ایران پرداخته شده و با استفاده از نتایج آن، محاسبات پیش‌بینی ردپای آب محصولات کشاورزی در دو جزء ردپای آب آبی و آب سبز انجام گردید. برای این منظور ابتدا 31 ایستگاه از سطح کل ایران انتخاب و با اقلیم‌بندی یونسکو در شش کلاس اقلیمی طبقه‌بندی گردیدند و سپس داده‌های 30 ساله آماری هواشناسی آنها وارد مدل ریزمقیاس کننده‏ی  LARS-WG گردیده و با تولید 200 سری داده به تولید داده‌های هواشناسی در دوره‌های زمانی مورد نظر پرداخته شد. نتایج نشان داد که در طی دوره‌های آتی دما در بین مناطق مورد مطالعه از 5/0 درجه تا 03/2 درجه افزایش پیدا می‏کند و تغییرات بارندگی نیز از 16- میلیمتر کاهش تا 2/100 میلیمتر افزایش خواهد داشت و این سبب تغییرات ردپای آب سبز و آبی محصولات در اقلیم‌های مختلف ایران به ترتیب از 44/13- درصد تا 53/37 درصد در ردپای آب سبز و 77/18- درصد تـا 20/38 درصد در ردپای آب آبی می­گــردد. در بین اقلیم‌های مـورد بررسی نیز دو اقلیم SA-K-W (نیمه خشک سرد گرم) و PH-C-W (خیلی مرطوب خنک گرم) با بیشترین کاهش ردپای آب سبز و بیشترین افزایش ردپای آب آبی مواجه خواهند شد و بیشتر از سایر اقلیم‌ها تحت تأثیر تغییر اقلیم و عواقب ناشی از آن قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and simulation of water footprints of agricultural crops in different climates of Iran considering of climate change scenarios

نویسندگان [English]

  • tohid aligholinia 1
  • Khalil Ghorbani 2
  • Hossien Rezaie 3
  • Gorban Gorbani nasr abad 4
1 PhD student of water engineering, Department of water and soil engineering.
2 Faculty member. Water Engineering Department, College of Water & Soil Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Urmia university
4 Cotton Research Institute of Iran, Agricultural Research Education and Extension Organization ,Gorgan, Iran
چکیده [English]

Climate change is one of the most important environmental challenges that has a significant impact on basic resources, including water resources, so it is necessary to assess this phenomenon, agriculture and water resources. In this study, due to this importance, the simulation of climatic parameters with the general ocean circulation model GFDL-CM3 under two commonly used scenarios RCP4.5 and RCP8.5 in two time periods of 2021-2040 and 2041-2060 in six different climates of Iran has been investigated and Using its results, the prediction calculations of the water footprint of agricultural crops were performed in two components, blue water and green water footprints. For this purpose, 31 stations from all over Iran were selected and classified by UNESCO classification into six climate classes and then their 30-year meteorological statistics data are entered into the LARS-WG model. meteorological data were generated over the desired time periods. The results showed that during future periods the temperature in the study areas will increase from 0.5 ° C to 2.3 ° C and rainfall changes will increase from -16 mm to 100.2 mm. This causes changes in green and blue water footprints in different climates of Iran from -13.44% to 37.53% in green water footprint and -18.77% to 38.20% in blue water footprint, respectively. Among the climates studied, the two climates SA-K-W and PH-C-W will have the largest reduction in green water footprint and the highest increase in blue water footprint, and will be most affected by climate change and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNESCO Climate
  • Blue water
  • Green water
  • climate change
  • water footprint