جانمایی بهینه حسگرهای کنترل کیفیت آب در شبکه توزیع بر مبنای تغییرات دینامیک پارامترهای کیفی متداول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب/ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

2 استادیار/ گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

تشخیص آلودگی‌ها در شبکه توزیع آب برای حفاظت از سلامت مصرف کنندگان ضروری است. شاخص‌های معمول کیفیت آب (کلر، pH ...) در واکنش به آلاینده‌ها، با تغییراتی مواجه می‎گردند که این تغییرات پویا می‌توانند تشخیص آلودگی در شبکه آب را تسهیل نمایند. در این پژوهش، پاسخ پارامترهای معمول کیفیت به رویداد آلودگی تزریق پتاسیم سیانید به شبکه توزیع آب مثال شماره سه EPANET 2.0 مطالعه و از مدل EPANET-MSX برای مشاهده تغییرات کلر در پاسخ به ورود آلاینده استفاده می‎گردد. جانمائی بهینه حسگرها در شبکه توزیع آب با استفاده از ارتباط میان شبیه‎ساز EPANET-MSX و الگوریتم بهینه‎سازی ازدحام ذرات در ساختار یک و دو هدفه انجام می‎گردد. اهداف مدلسازی در این تحقیق کاهش زمان تشخیص، افزایش درست نمایی تشخیص و کاهش حجم آب آلوده مصرفی، می-باشند که به صورت اهداف تک یا در قالب دو هدفه لحاظ گردیده‎اند. مطالعه نقش تعداد حسگرها از یک تا پنج حسگر در اهداف کاهش زمان تشخیص آلودگی، افزایش درست‎نمایی تشخیص و کاهش مصرف آب آلوده به ترتیب سبب کاهش زمان تشخیص از 22/36 به 41/17 ساعت، افزایش درست نمائی تشخیص از 8/28 به 6/68 درصد و کاهش مصرف حجم آب آلوده از 87/31 به 78/3 مترمکعب گردیده است. بررسی مسائل دو هدفه تعیین جانمائی بهینه حسگر در شبکه، بیانگر رابطه مستقیم 1-درست نمائی و زمان تشخیص آلودگی، 2-درست نمائی تشخیص و حجم مصرفی آب آلوده و 3- زمان تشخیص و حجمی مصرفی آب آلوده است. همچنین نتایج نشان دادند موقعیت گرههایی با تقاضای بالا و نحوه رخدادهای آلودگی شبکه بر جانمائی حسگرها اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sensors Placement in Water Distribution Network Under Dynamic Variations of Common Water Quality Parameters

نویسندگان [English]

  • Alireza Shahmirnoori 1
  • Motahareh Saadatpour 2
1 M.Sc. Graduate of Water Resources Engineering, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology.
2 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Detection of pollution in any water distribution network (WDN) is essential to maintain public health. Recent researches have demonstrated common water quality indicators (free Chlorine, pH, Electrical‎ Conductivity, …) response to contaminants, which can facilitate the pollutant detection in WDNs. In this research, EPANET-MSX model is used to simulate the realistic responses of common water quality parameters to a pollutant event in WDN, represented in example 3 of EPANET 2.0. The aim of the study is to apply EPANET-MSX to trace Chlorine changes in response to the potassium cyanide injection order to optimize sensor placements WDN. Optimal sensor placement is derived based on coupled EPANET-MSX _ PSO (particle swarm optimization) framework. PSO is implemented as single and multi-objective algorithm. The objectives of the study are to reduce the pollutant detection time, increase detection likelihood, and reduce the contaminated water consumption as single and/or multi-objective problems. Studies on the sensor numbers, ranging from one to five, indicate 1- the pollutant detection time has decreased from 36.22 to 17.41 hours, 2- the pollutant detection likelihood has increased from 28.8% to 68.6%, and 3- the contaminated water consumption has decreased from 31.87 to 3.78 m3. The results show direct relationship between 1- pollutant detection likelihood and detection time, 2- pollutant detection likelihood and contaminated water consumptions, and 3- pollutant detection time and contaminated water consumption in multi-objective problems. Also, the location of the high-demand nodes in WDN and the contamination events occurrence can affect the location of the sensors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EPANET-MSX
  • Sensors
  • Single and/or multi-objective particle swarm optimization algorithm
  • Water distribution network contamination