ارزیابی خطر بوم‌شناسی نشانگر مولکولی تخلیه فاضلاب (LASs) در رودخانه‌‌ عباس‌آباد همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 استادیار/ گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی آلکیل بنزن سولفانات‌های خطی (LASs) به عنوان نشانگرهای مولکولی برای ردیابی ورود آلودگی‌های فاضلاب شهری در رودخانه عباس‌آباد همدان انجام گرفت. نمونه‌برداری در بهار 1398 از نمونه آب رودخانه عباس‌آباد در 17 ایستگاه انجام شد. پارامترهایی همچون دمای آب، (pH)، (EC)، (TDS)، (DO) و (ORP) در محل اندازه‌‌گیری شد. غلظت LAS با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج nm 650 قرائت و با استفاده از منحنی کالیبراسیون و طول موج جذب شده، غلظت LAS محاسبه شد. ارزیابی ریسک اکولوژیک با محاسبه شاخص RQ انجام شد. نتایج، دامنه غلظت LAS را بین mg/L 65/2-11/0 و با میانگین mg/L 25/1 نشان داد. ورود فاضلاب‌های تصفیه‌نشده کاربری‌های اطراف به داخل رودخانه عباس‌آباد، علت اصلی غلظت زیاد LAS شناخته شد. نتایج ارزیابی ریسک اکولوژیک، ریسک زیاد را در حوضه مورد مطالعه نشان داد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین LAS و فاکتورهای کیفیت آب، رابطه مثبت بین LAS با شوری، TDS، EC و دما را نشان داد. نتایج مقایسه غلظت LAS بر اساس استاندارد ایران جهت تخلیه به چاه جاذب و مصارف کشاورزی و آبیاری نشان داد در 14 ایستگاه غلظت LAS بیشتر از حد مجاز مصرف برای کشاورزی، آبیاری و تخلیه به چاه جاذب است و در 4 ایستگاه بیشتر از حد مجاز تخلیه شوینده‌ها به منابع آب سطحی است. غلظت LAS در 15 ایستگاه بیشتر از حد مجاز شوینده‌ها در آب آشامیدنی بر اساس استاندارد ایران و WHO بود. این مطالعه سودمندی بررسی LASs را به عنوان شاخصی قدرتمند برای ردیابی غیرمستقیم تخلیه فاضلاب شهری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ecological Risk Assessment of Molecular Marker of Sewage Discharge (LASs) in the Abbas Abad Rivers in Hamadan

نویسندگان [English]

  • Faezeh Jafari 1
  • Nasrin Hassanzadeh 2
1 M.Sc. Graduate of Environmental Pollution, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Environmental Pollution, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the linear alkyl benzene sulphonates (LASs) as molecular markers to detect contaminants associated with municipal wastewater in Abbasabad River. Sampling was done in 17 stations from Abbasabad River in spring 2019. water temperature, (pH), (EC), (TDS), (DO) and(ORP) were measured at the sampling site. the LAS concentration was read using a spectrophotometer at 650 nm and the LAS concentration was calculated using the calibration curve and absorbed wavelength. Ecological risk assessment was performed by calculating RQ index. The results showed LAS concentration ranged from 0.11 to 2.65 mg/L with a mean of 1.25 mg/L. The entry of untreated wastewater into the Abbasabad River was the main cause of the high concentration of LAS. Ecological risk assessment results showed high risk in the studied basin. The results of Spearman correlation test between LAS and water quality factors showed positive relationship between LAS with salinity, TDS, EC and temperature. Comparison of LAS concentration according to Iranian standard for discharge to groundwater resources and agricultural and irrigation purposes showed that LAS concentration in 14 stations was higher than permitted for agricultural, irrigation and discharge into wells and at four stations above the permitted level of discharges to surface water sources. The concentration of LAS at 15 stations was above the permissible level of detergents in drinking water according to the Iranian and WHO standards. This study demonstrated the usefulness of investigating LASs as powerful indicators for tracking contaminants associated with urban wastewater discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear Alkyl Benzene Sulfanate (LAS)
  • Surfactant
  • RQ Index
  • Abbasabad River
  • Hamadan