تعداد مقالات: 717
677. ارزیابی ساختاری مصوبه تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 257-262

مهدی فصیحی هرندی


678. انطباق سنجی خواص ژئومورفولوژیک حوضه آبریز و ویژگیهای چند فراکتال شکل آبراهه

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 339-451

محمد هادی فتاحی؛ ساره کامیاب


679. استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 314-326

مژگان بردبار؛ امین رضا نشاط؛ سامان جوادی


680. تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب رودخانه دز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 306-318

سعید آزیش؛ علی عصاره؛ داود خدادادی دهکردی


681. بررسی اثرات بازخرید آب توسط بانک آب با استفاده از مدلسازی عامل‌-بنیان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

وحید آقایی؛ حسین علیزاده؛ عباس افشار؛ مجید احتیاط


682. واسنجی مدل برنامه ریزی منابع آب با استفاده از بهینه سازی توابع هدف متعدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1398

مصطفی مصطفی زاده؛ حسین علیزاده


683. مقایسه مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه زریوار با درنظرگیری تراز آب زیرزمینی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 268-277

سیاوش گویلی؛ سامان جوادی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ هادی ثانی خانی


685. واکاوی فراوانی بارش برف در ایران طی چند دهه گذشته

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 279-283

مجید منتظری


686. بررسی رابطه مهندسی ارزش و میزان کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 268-277

رضا شافعی؛ خدیجه کریمی؛ سید محمد موسوی جد؛ حیدر محمدی


690. ارزیابی عملکرد الگوریتم فراکاوشی جستجوی ذرات باردار بهبود یافته در بهینه سازی بهره برداری از سامانه مخازن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

محمد حسین ربیعی؛ محمد تقی اعلمی؛ سیامک طلعت اهری


691. برآورد دبی در مقاطع مرکب مستقیم بر اساس زبری معادل با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1398

محبوبه رجبی؛ جلال بازرگان


693. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 268-277

فاطمه فیروزی؛ عباس روزبهانی؛ علیرضا مساح بوانی


694. ردیابی منشأ نیترات آب زیرزمینی آبخوان ورامین با استفاده از ایزوتوپ های نیتروژن و اکسیژن نیترات

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 469-482

زهره نجاتی جهرمی؛ حمید رضا ناصری؛ محمد نخعی؛ فرشاد علیجانی


696. تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست‌محیطی (مطالعه موردی: رودخانه‌های منتخب منتهی به دریاچه‌ی ارومیه)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 329-341

مینا سودی؛ حجت احمدی؛ مهدی یاسی؛ استفانو سیبیلا؛ سجاد احمد حمیدی


697. هم‌بست آب و انرژی در نمک‌زدایی آب دریا با فناوری اسمز معکوس

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

سمیه محمدی جوزدانی؛ حسن وقارفرد؛ پیمان دانش کار آراسته؛ محمد مهدی ظرافت


698. بهینه‌سازی مخازن ذخیره‌سازی آب باران جمع‌آوری شده از بام ساختمان‌ها (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1398

سمانه نجومی سیاهمرد؛ بهنام شفیعی ثابت؛ سمیه جنت رستمی