دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. استفاده از روش ورشکستگی در کاهش منازعات منابع آب زیرزمینی و طرح تعادل‌بخشی آبخوان (مطالعه موردی: آبخوان حاجی‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

مونا جمال امیدی؛ علی مریدی


2. تدوین مدل تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

محمد حب وطن؛ نادر حیدری؛ بهیه جعفری؛ محمد ارشدی؛ سارا لطفی؛ مهدی ضرغامی


3. توسعه‌ی شاخص خشکسالی اقتصادی- اجتماعی در جامعه کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه زاینده‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

سیدمجتبی موسوی؛ علیرضا شکوهی


4. مدل‌سازی هیدرواقتصادی تأثیر کاهش بارش بر الگوی کشت و سود کشاورزان در حوضه آبریز طشک- بختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

رضا رفیعی آتانی؛ فرزین نصیری صالح؛ نیلوفر نجفی توه خشکه


5. مقایسه عوامل روانشناختی موثر بر رفتارهای صرفه‌جویی و رفتارهای افزایش بهره‌وری آب خانگی؛ مورد مطالعه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی


6. ارزیابی شاخص‌های پایداری منابع در هم‌بست آب-غذا-انرژی به ‌کمک تدوین و تحلیل سناریوهای مدیریتی باتوجه به مفهوم آب مجازی؛ مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

محمد حسین گل محمدی؛ امیرحسین عقیلی؛ علیرضا نیکویی


7. ارزیابی کارایی روش‌های پس پردازش و اصلاح اریبی بر پیش‌بینی‌های ماهانه بارش و دما در حوضه کارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

رویا کلاچیان؛ بهرام ثقفیان؛ صابر معظمی


8. مدل سازی فرونشست دشت ایذه با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

کریم رجبی خمسه؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان؛ نرگس ظهرابی


9. توسعه یک مدل عامل‌بنیان هیدرولوژیکی-‌ اقتصادی برای شبیه‌سازی بازارآب منطقه مجن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

محمد حسین متین جو؛ حسین علیزاده


10. ارزیابی استراتژی‌های مدیریت پایدار آب زیرزمینی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی: مقایسه رویکردهای بهره-برداری تلفیقی سیکلی و غیرسیکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

ساناز مقیم؛ مینا خسروی؛ امیر مولاجو؛ عباس افشار


11. طراحی بهینه شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از نقشه آسیب‌پذیری آبخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

هیدی محمودپور؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده


12. بهبود عملکرد آب شیرین کن ساده خورشیدی با استفاده از ماسه : بررسی اثر ارتفاع نسبی آب داخل ماسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

رضا نامنی؛ ابوالفضل فرزی؛ حمید اسداللهی یزدی


13. کاربرد رهیافت تخصیص پارامتر در مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز با مدل توزیعی-فیزیکی MIKE SHE (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت، استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

ابوالفضل زرقی؛ عبدالرضا بهره مند؛ واحدبردی شیخ


14. عدم قطعیت در محاسبه شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی با کاربرد توزیع گاما (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

مریم جمال؛ حسین ابراهیمی؛ حبیب موسوی جهرمی


15. تحلیل فراوانی چندمتغیره دبی اوج، بار رسوب معلق و بستر در حوضه کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399

علیرضا کیهانی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حسین فتحیان


16. تعیین مقیاس زمانی مناسب پیش‎بینی‎های کوتاه و میان‎مدت مدلهای عددی هواشناسی جهانی در بخشهای مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

ستاره امینی؛ اصغر عزیزیان؛ پیمان آراسته


17. بازاندیشی در مفاهیم و رویکردهای مواجهه با مناقشات آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

میثم فرج زاده ارنِساء؛ حجت میان آبادی؛ علی باقری


18. ارزیابی کارایی مدل WRF-Hydro در توسعه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبریز کشکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

سمیه ایمانی


19. مقایسه مقیاس مکانی دبی حداکثر لحظه ای در حوضه دریای خزر و حوضه کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

مصطفی رحیمی؛ رضا مدرس؛ سعید سلطانی