دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی سیاست‌های مدیریتی حفظ همزمان منابع آب زیرزمینی و معیشت کشاورزان با استفاده از پویایی سیستم و نظریه بازی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

حامد مازندرانی زاده؛ معصومه السادات هاشمی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ مهدی ضرغامی


2. ارزیابی اثر متغیرهای تاثیرگذار بر پیش‌بینی سیلاب واریزه‌ای با استفاده از مدل شبکه بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

مهسا شیخ کاظمی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ جابر سلطانی؛ عباس روزبهانی؛ میترا تنهاپور


3. طراحی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل آسیب پذیری در محدوده شعاع موثر چاه‌های پایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

حسین یوسفی؛ مونا جمال امیدی؛ علی مریدی


4. تئوری شناسایی محدوده‌ی نشت در نواحی مجزای مجازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

محمدرضا شکفته؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ جعفر یزدی


5. مرروی بر چارچوب مفهومی چرخه تعاملاتی و فرآیند مدلسازی مورد استفاده در حوزه مدیریت آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ هانیه صفرپور


6. ارزیابی و شبیه‌سازی ردپای آب محصولات کشاورزی در اقلیم‌های مختلف ایران با لحاظ سناریوهای تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

توحید علیقلی نیا؛ خلیل قربانی؛ حسین رضایی؛ قربان قربانی نصرآباد


7. استفاده از روش ورشکستگی در کاهش منازعات منابع آب زیرزمینی و طرح تعادل‌بخشی آبخوان (مطالعه موردی: آبخوان حاجی‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

مونا جمال امیدی؛ علی مریدی


8. تدوین مدل تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

محمد حب وطن؛ نادر حیدری؛ بهیه جعفری؛ محمد ارشدی؛ سارا لطفی؛ مهدی ضرغامی


9. بررسی آثار بالقوه سیاست گذاری های طرف عرضه منابع آب بر تولیدات کشاورزی جنوب استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

حسین تقی زاده رنجبری؛ محسن شوکت فدایی؛ ابو الفضل محمودی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری


10. توسعه جعبه ابزار برآورد نرخ تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم METRIC و تصاویر ماهواره Landsat 8 (مطالعه موردی دشت ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

جواد رحمانی؛ محمد دانش یزدی؛ مسعود تجریشی