دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. استفاده از روش ورشکستگی در کاهش منازعات منابع آب زیرزمینی و طرح تعادل‌بخشی آبخوان (مطالعه موردی: آبخوان حاجی‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

مونا جمال امیدی؛ علی مریدی


2. تدوین مدل تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

محمد حب وطن؛ نادر حیدری؛ بهیه جعفری؛ محمد ارشدی؛ سارا لطفی؛ مهدی ضرغامی


3. مقایسه عوامل روانشناختی موثر بر رفتارهای صرفه‌جویی و رفتارهای افزایش بهره‌وری آب خانگی؛ مورد مطالعه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1399

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی


4. برآورد ابرناکی در جو ایران با استفاده از فرآورده‌های ابر پرتوسنج طیفی تصویربرداری چندزاویه‌ای (MISR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1399

کوهزاد رئیس پور؛ رباب رزمی


5. پیش‌بینی جریان ماهانه با استفاده از مدل ECMWF، مطالعه موردی: حوضه آبریز سفیدرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1399

حسین دهبان؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ فرشته مدرسی