دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. چشم‌انداز پایداری تامین نیازهای شرب و کشاورزی سد دوستی تحت سناریوهای تغییر اقلیم و بهره‌برداری از سد سلما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1397

حسن نظری مجدر؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


2. تعیین حریم کیفی چاه های آب شرب با درنظر گرفتن پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

محمد قدیر زمانی مقدم؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی


3. توسعه کاربرد مدل کنترل پیش بین برای بهبود مدل های شبیه سازی- بهینه سازی در مدیریت سامانه های انتقال آب: مطالعه موردی خط انتقال آب زرینه‌رود به تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1398

مریم جوان صالحی؛ مهدی ضرغامی؛ جعفر کیقبادی


4. ارزیابی عملکرد مدل های رگرسیونی پانلی در برآورد رابطه بین آب و ارزش افزوده کشاورزی کشورهای حوضه رودخانه مرزی ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1398

محمود رشیدی؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل پیش بهار


5. تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1398

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


6. واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1398

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا


7. مکانیابی نقاط برداشت مناسب آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS ،DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ANP (مطالعه موردی: حوضه آبریز دشت اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398

سیدسعید راثی نظامی؛ علی دلیر؛ الناز شرقی


8. تحلیل اثربخشی سناریو های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از شبیه‌سازی پویایی سیستم ها مبتنی بر مدل شکار و شکارچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1398

سید ارشاد برحق؛ مهدی ضرغامی؛ یوسف علیزاده گورچین قلعه؛ محمدرضا شهبازبگیان


9. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی: مطالعه موردی حوضه قره‌سو استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1398

الهام کلبعلی؛ سامان ضیائی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ مهدی ذاکری نیا


10. عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1398

حاجی کریمی؛ قباد رستمی زاد؛ علیرضا حسینی؛ سجاد مقدسی فر؛ احمدرضا کریمی


11. تخمین فواصل پیش‌بینی در ریزمقیاس‌نمایی مدل‌ گردش عمومی جو بر پایه شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1398

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ ناردین جباریان پاک نژاد


12. ارزیابی جریان زیست محیطی در رودخانه کر: رویکردی جامع با استفاده از روش مدل‌سازی پویاشناسی سیستم ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1398

علیرضا داوری؛ علی باقری؛ جمال محمد ولی سامانی


13. بررسی روند تغییرات بارندگی و دبی رودخانه‌های حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده


14. ارزیابی پایداری زیست محیطی پروژه‌ی تغذیه مصنوعی کتویه (جنوب استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

حنانه محمدی کنگرانی؛ حسن مقیم؛ ارشک حلی‌ساز


15. نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» ارائه شده توسط هوشنگ قمرنیا و زهرا نیازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1398

هدیه احمدپری؛ محسن اسکافی نوغانی؛ معصومه حیدری؛ چنور بهرامی


16. بررسی اثرات بازخرید آب توسط بانک آب با استفاده از مدلسازی عامل‌-بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1398

وحید آقایی؛ حسین علیزاده؛ عباس افشار؛ مجید احتیاط


17. تحلیل پیش بینی گروهی بارش مدل CFSv2 با رویکرد مدیریت منابع آب ( مطالعه موردی: حوضه آبریز سد دز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

سید مجید موسوی؛ علی محمد آخوندعلی؛ علی شهبازی


18. ارزیابی عملکرد الگوریتم فراکاوشی جستجوی ذرات باردار بهبود یافته در بهینه سازی بهره برداری از سامانه مخازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

محمد حسین ربیعی؛ محمد تقی اعلمی؛ سیامک طلعت اهری