شماره جاری: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 1398، پاییز 1398، صفحه 1-377 
1. مدیریت آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل سازی عامل بنیان

صفحه 0-0

سعید نجارقابل؛ مهدی ضرغامی؛ مسیح اخباری؛ عطاالله ندیری


5. پایش داده‌های جریان در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی

صفحه 0-0

ایمان مصلحی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


18. مقایسه و ارزیابی ردپای آب آبی، سبز و خاکستری گندم در اقلیم‌های مختلف ایران

صفحه 0-0

توحید علیقلی نیا؛ حسین شیبانی؛ امید محمدی؛ موسی حسام


19. بررسی تبادل منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه ی موردی: دشت دز غربی)

صفحه 0-0

ساناز ابراهیمی ورزنه؛ حیدر زارعی؛ پروانه تیشه زن؛ علی محمد آخوندعلی


20. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی: مطالعه موردی حوضه قره‌سو استان گلستان

صفحه 0-0

الهام کلبعلی؛ سامان ضیائی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ مهدی ذاکری نیا


21. بررسی روند تغییرات بارندگی و دبی رودخانه‌های حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

صفحه 0-0

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی


23. بررسی اثرات بازخرید آب توسط بانک آب با استفاده از مدلسازی عامل‌-بنیان

صفحه 0-0

وحید آقایی؛ حسین علیزاده؛ عباس افشار؛ مجید احتیاط


25. هم‌بست آب و انرژی در نمک‌زدایی آب دریا با فناوری اسمز معکوس

صفحه 0-0

سمیه محمدی جوزدانی؛ حسن وقارفرد؛ پیمان دانش کار آراسته؛ محمد مهدی ظرافت


28. عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی

صفحه 0-0

حاجی کریمی؛ قباد رستمی زاد؛ علیرضا حسینی؛ سجاد مقدسی فر؛ احمدرضا کریمی