کلیدواژه‌ها = VENSIM
1. مدلسازی پویای سیستم سد مخزنی یامچی با اعمال الگوی بهینه کشت جهت تدوین سیاست بهره برداری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

محمدرضا فتوکیان؛ نسیم صفاری؛ مهدی ضرغامی