کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
2. ارزیابی عدم قطعیت مدل سیلاب شهری SWMM با استفاده از روش GLUE مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری کلان‌شهر تبریز

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 103-117

محمد کبارفرد؛ رامین فضل اولی؛ مهدی ضرغامی؛ ابوالفضل اکبرپور


3. ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه‌های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 94-104

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری


4. مدل برنامه ریزی خطی فازی برای بهینه سازی الگوی کشت در حوضه ی زرینه رود

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-24

مژگان اسعدی مهربانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ عباس روزبهانی


5. مدل شبکه های بیزین برای بررسی تأثیر بارش پیشین بر پیش بینی وقوع سیلاب واریزه‌ای در ناحیه البرز ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 118-131

میترا تنهاپور؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ عباس روزبهانی


6. ارزیابی ریسک برنامه تأمین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق 1450)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 56-72

کامران داوری؛ احمد قندهاری؛ بیژن قهرمان؛ حمید عمرانیان خراسانی


7. بررسی عدم قطعیت مدل های ستون تجربی انتقال آلاینده

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 111-125

سعیده سامانی؛ اصغر اصغری مقدم


8. تاثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 80-98

مه روز نورعلی؛ بیژن قهرمان؛ محسن پوررضا بیلندی؛ کامران داوری


11. اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای سالانه هواشناسی و هیدرولوژیک حوضه سیروان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 38-48

محمد رضا خزائی؛ مطلب بایزیدی


16. بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-8

زهرا گنجی نوروزی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سعید مرید


17. تلفیق تئوری بیز با روش مونت کارلو جهت ارتقاء نتایج واسنجی مدل‌های هیدرولوژیکی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 29-40

علی حیدری؛ بهرام ثقفیان؛ رضا مکنون