کلیدواژه‌ها = مدل ترکیبی (Model Fusion)
1. شبیه‌سازی-بهینه‌سازی چندهدفه برای مدیریت کمی-کیفی مخازن سدها با رویکرد برداشت انتخابی و مدل ترکیبی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 190-200

معصومه حقیقت؛ محمد رضا نیکو؛ محمد پروین نیا؛ نرگس طراوت روی