کلیدواژه‌ها = انسجام سیاستی
1. عوامل مولد انسجام سیاستی جهت مقابله با بحران آب در ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 32-44

میترا قاسم شربیانی؛ محمدرضا رضوی؛ سید جمال الدین طبیبی؛ فرهاد غفاری