کلیدواژه‌ها = حفاظت اجباری
1. بررسی روش های تعیین حریم حفاظتی با استفاده از مدل تحلیلی WhAEM2000 در چاه های شرب آبخوان دامنه-داران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-50

جهانگیر عابدی کوپایی؛ نسترن زمانی؛ مصطفی گودرزی؛ سمیرا اخوان