نویسنده = هادی مدبری
تعداد مقالات: 2
1. تعیین نیاز زیست محیطی تالاب انزلی با استفاده از روشهای اکوهیدرولوژیکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

هادی مدبری؛ علیرضا شکوهی


2. ارزیابی و مقایسه حساسیت مدلهای NSFWQI و IRWQISC نسبت به پارامترهای کیفیت آب

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 118-132

علیرضا شکوهی؛ هادی مدبری