نویسنده = کاکا شاهدی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی رسوب معلق با استفاده از داده های هیدرولوژیک و هیدروژئومورفیک در مدل های هوشمند

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

هانیه اسدی؛ کاکا شاهدی؛ ری سایدل؛ سید مصطفی کلامی هریس


2. تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی در غرب حوضه هامون-جازموریان.

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 223-235

افشین جهانشاهی؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی؛ علیرضا مقدم نیا