نویسنده = محسن سعیدی
2. تخصیص بهینه بار آلودگی چند هدفه با استفاده از الگوریتم چند جامعه‌ای مورچه‌ها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-13

حجت حسین‌زاده؛ عباس افشار؛ فرید شریفی