نویسنده = بهرام ثقفیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 278-290

معصومه خلج؛ مجید خلقی؛ بهرام ثقفیان؛ جواد بذرافشان


2. تلفیق تئوری بیز با روش مونت کارلو جهت ارتقاء نتایج واسنجی مدل‌های هیدرولوژیکی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 29-40

علی حیدری؛ بهرام ثقفیان؛ رضا مکنون


3. مقایسه روشهای درونیابی و برونیابی برای برآورد توزیع مکانی مقدار بارندگی سالانه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 74-84

بهرام ثقفیان؛ سیما رحیمی بندرآبادی