نویسنده = محسن تراهی
1. رفتارنگاری آشوبی رودخانه به کمک روش توسعه ی فضای فاز

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 221-225

محمد هادی فتاحی؛ محسن تراهی