نویسنده = حجت میان آبادی
تعداد مقالات: 2
1. نقش قدرت در دیپلماسی آب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 242-264

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ سید مسعود موسوی شفائی


2. پیشگفتار: امنیت آبی و غذایی

دوره 11، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 0-1

حجت میان آبادی