نویسنده = کوروش قادری
1. استخراج منحنی‌های عمق- مساحت- تداوم به‌منظور برآورد حداکثر بارش محتمل منطقه‌ای در استان فارس

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 199-206

بهرام بختیاری؛ زهرا جهاندیده؛ کوروش قادری


3. برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با حداقل داده‌های هواشناسی در اقلیم‌های نیمه خشک منتخب ایران

دوره 11، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 131-144

بهرام بختیاری؛ علیرضا محبی دهاقانی؛ کورش قادری