نویسنده = حسین علیزاده
2. جذب داده برای واسنجی-پیش‌بینی با استفاده از مدل SWAT

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

مهراد بیات؛ حسین علیزاده؛ برات مجردی


3. مدل‌سازی شوری اولیه منابع آب با استفاده از یک مدل نیمه‌توزیعی هیدرولوژیکی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 64-74

مجید رضایی؛ حسین علیزاده؛ مجید احتیاط